“Bạn là cái bạn nhìn, bạn đọc, bạn nghe”

Nên đọc, suy ngẫm và tự điều chỉnh: Ở VN, sách Nobel thua xa “Xin lỗi em chỉ là…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s